ស្តាប់  និងមើល  ពិភពលោក

គោលនយោបាយស្តីពីការប្រើប្រាស់ឃុកគី

ដើម្បីជាប្រយោជន៍នៃតម្លាភាព គោលនយោបាយនេះមានព័ត៌មានលម្អិតស្តីពីការប្រើប្រាស់ឃុកគីរបស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde។ គោលនយោបាយនេះ អនុវត្តចំពោះគ្រប់គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរសព្ទដៃទាំងអស់ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde និងពន្យល់ពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ឃុកគី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតស្រដៀងគ្នានេះ។

តាមរយៈចូលទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលយកខ និងលក្ខខណ្ឌនៃគោលនយោបាយនេះ ដែលអនុវត្តបានក្នុងអំឡុងការភ្ជាប់បណ្តាញម្តងៗ និងពីម៉ាស៊ីនណាមួយ។

1. តើអ្វីទៅជាឃុកគី?

ឃុកគី ជាឯកសារអត្ថបទតិចតួចដែលអាចត្រូវបានគេដាក់នៅកន្លែងណាមួយនៃម៉ាស៊ីន (កុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទស្មាតហ្វូន ថេបប្លីត ។ល។) អាស្រ័យទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នក នៅពេលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រណាមួយដែលប្រើកម្មវិធីរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នក។ វាអាចដំណើរការលក្ខណៈពិសេសនៃក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ដូចជាការណែនាំអំពីខ្លឹមសារ នីត្យានុកូលកម្មអ្នកប្រើប្រាស់ និងការប្រគល់ខ្លឹមសារ។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានអំពីការស្វែងរកនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មាននេះត្រឡប់ទៅវិញ។

នៅពេលភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រជាលើកដំបូង ផ្ទាំងមួយត្រូវបានបង្ហាញនៅទំព័រដំបូង។ ស្ថិតក្រោមជម្រើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឃុកគីនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងអង្គចងចាំរបស់កុំព្យូទ័រ ទូរសព្ទស្មាតហ្វូន ថែបប្លីត ទូរសព្ទដៃរបស់អ្នក ។ល។ ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយគេហទំព័រនោះ ឬដោយភាគីទីបី ដូចជាទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde។ ឃុកគីត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលអតិបរមាចំនួន 13 (ដប់បី) ខែចាប់ពីថ្ងៃដែលអ្នកប្រើប្រាស់ផ្តល់ការអនុញ្ញាតនៅក្នុងការដាក់បញ្ចូលឃុកគីនេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់មានសេរីភាពក្នុងការលុបចោលឃុកគីទាំងនោះនៅគ្រប់ពេលទាំងអស់នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់ពួកគេ។ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ពួកគេក៏មានជម្រើសក្នុងការបដិសេធការដាក់ឃុកគីនៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេតាមរយៈកម្មវិធីរុករក និងស្របតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុងចំណុច 4 នៃឯកសារនេះ។

ក៏ប៉ុន្តែ ការបដិសេធឃុកគីជាក់លាក់មួយចំនួនអាចបណ្តាលឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំនួនលក្ខណៈពិសេសដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើការស្វែងរកនៅលើគេហទំព័រនេះ (បញ្ហាលំបាកក្នុងការកត់ត្រា ឬការបង្ហាញ ។ល។) នៅក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ពុំអាចទទួលខុសត្រូវលើលទ្ធផលនៃដំណើរការពុំប្រក្រតីទាំងនេះនោះទេ។ បន្ថែមលើនេះ ការបិទមិនឲ្យដំណើរការឃុកគីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ពុំមានន័យថា អ្នកប្រើប្រាស់នឹងមិនទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយនោះទេ ប៉ុន្តែវាមានន័យថា ពួកគេនឹងលែងទទួលបាននូវការកែតម្រូវទៅតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លួនតទៅទៀត។

អ្នកប្រើប្រាស់ ក៏អាចធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រ ដោយប្រើប្រាស់ទម្រង់នៃការលាក់អត្តសញ្ញាណ ដែលផ្តល់ដោយកម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេ។ ក្រោយមក ឃុកគីនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលបិទវីនដូ។ នេះអាចជាជម្រើសដ៏ល្អមួយ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ចង់រីករាយនឹងលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រដោយពុំមានហានិភ័យនៃការចែករំលែកព័ត៌មានស្វែងរកនៅគេហទំព័រក្រៅពីរយៈពេលនៃការចូលទៅនៃការចូលទៅមើលគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។

2. តើគេប្រើប្រាស់ឃុកគីដើម្បីអ្វី?

ឃុកគីដែលបានប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងអាចឲ្យក្រុមហ៊ុន France Médias Monde កត់សម្គាល់អ្នកប្រើប្រាស់បាននៅពេលពួកគេចូលទៅមើលគេហទំព័រ និងកំណត់ពីអាកប្បកិរិយា ដើម្បីចងចាំចំណង់ចំណូលចិត្ត ឬផ្តល់ជូនដល់ពួកគេនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនស្របគ្នាទៅតាមការកំណត់របស់ពួកគេ។ ឃុកគីក៏អនុញ្ញាតឲ្យសេវាកម្មភាគីទីបី ឬការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានផ្តល់ជូនផងដែរ ទាំងនៅលើនិងនៅក្រៅគេហទំព័រនេះ។

ឃុកគីក៏ចាំបាច់ផងដែរសម្រាប់មុខងារត្រឹមត្រូវនៃសេវាជាក់លាក់មួយចំនួន ឬដើម្បីធ្វើការវាស់វែងអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។

ឃុកគីអាចនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងចន្លោះទំនេរសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅគេហទំព័ររបស់យើង។ ចន្លោះទំនេរសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះ រួមចំណែកដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានលើខ្លឹមសារនិងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន។

2.1. ឃុកគីដែលបានដាក់ដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde

ឃុកគីដែលបានដាក់ដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde មានគោលបំណងមួយចំនួន៖

- ឃុកគីបច្ចេកទេស

ឃុកគីអាចឲ្យយើងធ្វើការតាមដានការងារបច្ចេកទេសនៃគេហទំព័រ និងកម្មវិធីរបស់យើង ដើម្បីតាមចាប់បញ្ហាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវបញ្ហាទាំងនេះ ដើម្បីធ្វើការធានាសុវត្ថិភាពគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ក៏ដូចជាដើម្បីតាមចាប់សកម្មភាពខុសប្រក្រតី និងការបំពានលើលក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់ផងដែរ។

ឧទាហរណ៍ខ្លះៗ៖

ផ្លេសឺគោលបំណងឈ្មោះឃុកគីរយៈកាលប្រើប្រាស់
France Médias Monde - Incapsula ការធានាសន្តិសុខគេហទំព័រ incap_ses_*
visid_incap_*
រយៈពេល
12 ខែ
France Médias Monde - Pingdom ការត្រួតពិនិត្យល្បឿនផ្ទុកទំព័រ _cfduid
រយៈពេល
France Médias Monde - Akamai mPulse ការត្រួតពិនិត្យល្បឿនផ្ទុកទំព័រ RT
7 ថ្ងៃ
France Médias Monde ខ្លឹមសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះការប្រមូលផ្តុំឃុកគីនៅលើគេហទំព័រ cookies_consent
13 ខែ

- ឃុកគីគ្រប់គ្រងអត្តសញ្ញាណឌីជីថល

ឃុកគីទាំងអស់នេះអាចឲ្យយើងផ្តល់ជូននូវការបង្កើតគណនេយ្យ និងសេវាភ្ជាប់បណ្តាញ។ ឃុកគីទាំងនេះត្រូវបានគេដាក់នៅលើកម្មវិធីរុករកនៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះចូលមកដល់ទំព័រនៃគេហទំព័រដែលមានភ្ជាប់ចន្លោះទំនេរផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមៗនៅពេលដែលឃុកគីត្រូវបានកំណត់ដោយគណនេយ្យផ្ទាល់ខ្លួន។

ឃុកគីទាំងអស់នេះត្រូវបានតភ្ជាប់ទៅកាន់ម្ចាស់គណនី។ ឃុកគីពុំអាចផ្តល់សិទ្ធិដល់អ្នកចុះឈ្មោះឲ្យចូលទៅកាន់ចន្លោះទំនេរអ្នកប្រើប្រាស់ ដែលជាការចង់បានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។ ឃុកគីមានទិន្នន័យដែលបានប្រមូលដោយផ្ទាល់ពីម្ចាស់គណនី ក៏ដូចជាទិន្នន័យម៉ោងបច្ចេកទេស ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវពីទំព័រមួយទៅទំព័រមួយដោយពុំមានការកាត់ផ្តាច់ពីគណនីអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។

ឧទាហរណ៍៖

ផ្លេសឺគោលបំណងឈ្មោះឃុកគីរយៈកាលប្រើប្រាស់
France Médias Monde ការរក្សាទុកទិន្នន័យម៉ោងអ្នកប្រើប្រាស់ ការរក្សាការភ្ជាប់គណនីនៅលើគេហទំព័រ។ TS*
SSESS
រយៈពេល
3 សប្តាហ៍

2.2 ឃុកគីនានាដែលបានដាក់ដោយភាគីទីបី

ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថា ខ្លួនពុំមានការគ្រប់គ្រងលើឃុកគី ដែលដាក់នៅក្នុងកម្មវិធីរុករកអ្នកប្រើប្រាស់ ដោយបណ្តាញសង្គមនានា ឬដៃគូរបស់ខ្លួននោះទេ។

- ឃុកគី ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលស្ថិតិអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ

ឃុកគីទាំងអស់នេះអាចឲ្យក្រុមហ៊ុន France Médias Monde រក្សាទុកនូវព័ត៌មានជាក់លាក់នៃការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រក្នុងគោលបំណងបង្កើតស្ថិតិអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ ការវិភាគ និងគណនាចំនួនចរាចរណ៍នៅលើគេហទំព័រ ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការសិក្សាតាមបែបគុណវិស័យដែលមានគោលបំណងក្នុងការលើកកម្ពស់ការដាក់បង្ហាញរបស់គេហទំព័រ និងព័ត៌មាននៅលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ ឃុកគឺទាំងអស់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពគេហទំព័រនេះក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

ឧទាហរណ៍៖

ផ្លេសឺគោលបំណងឈ្មោះឃុកគីរយៈកាលប្រើប្រាស់
AT Internet ការគ្រប់គ្រងស្ថិតិដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde លើចំនួននៃការចូលមើលបណ្តាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗ atuserid
idrxvr
atsession
atreman
xtan*
xtvrn
13 ខែ
13 ខែ
30 នាទី
1 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
Chartbeat ការគ្រប់គ្រងស្ថិតិដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde លើចំនួននៃការចូលមើលសារព័ត៌មានផ្សេងៗក្នុងពេលប្រើជាក់ស្តែង __cb
_chartbeat2
_v__chartbeat3
_cb_svref
_chartbeat4
_chartbeat5
_t_tests
_cb_ls
_v__cb_cp
_superfly_lockout
_v__superfly_lockout
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
Cxense ការគ្រប់គ្រងស្ថិតិដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde លើចំនួននៃការចូលមើលបណ្តាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗ _hstc
_zlcmid
_ga
_plantrack
_vwo_uuid_v2
cX_G
cX_P
gckp
hubspotutk
locale
visitor_type
13 ខែ
13 ខែ
រយៈពេល
13 ខែ
រយៈពេល
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
រយៈពេល

- ឃុកគីពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម

ឃុកគីទាំងអស់នេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយគេហទំព័ររបស់យើងនៅលើបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម រួមទាំងតាមរយៈការចែករំលែកប៊ូតុង ឬម៉ូឌុលដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបីនានានៅលើទំព័រជាក់លាក់មួយចំនួននៃគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde។ ប៊ូតុង ឬម៉ូឌុលទាំងនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការប្រើប្រាស់មុខងារនៃបណ្តាញទាំងអស់នេះ ហើយជាពិសេសដើម្បីធ្វើការចែករំលែកខ្លឹមសារស្តីពីក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដទៃផ្សេងទៀតនៃបណ្តាញទាំងអស់នេះ។

ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ជូនដំណឹងដល់អ្នកថា នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលទៅកាន់ទំព័រណាមួយរបស់គេហទំព័រដែលមានប៊ូតុងឬម៉ូឌុលណាមួយក្នុងចំណោមប៊ូតុងឬម៉ូឌុលទាំងអស់នេះ នោះកម្មវិធីរុករករបស់់ពួកគេអាចផ្ញើព័ត៌មានទៅកាន់បណ្តាញព័ត៌មានសង្គម ដែលអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងការចូលទៅមើលទំព័រនៅពេលក្រោយជាមួយនឹងប្រូហ្វាល់របស់ពួកគេនៅលើបណ្តាញព័ត៌មានសង្គម។

ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ពុំចង់ឲ្យបណ្តាញព័ត៌មានសង្គមភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលបានប្រមូលយកតាមរយៈគេហទំព័រនានាទៅកាន់គណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ ពួកគេអាចផ្តាច់ចេញពីបណ្តាញព័ត៌មានសង្គមនៅមុនពេលដែលអ្នកចូលទៅមើលគេហទំព័រទាំងនោះ។

ឧទាហរណ៍៖

ផ្លេសឺគោលបំណងឈ្មោះឃុកគីរយៈកាលប្រើប្រាស់
Facebook លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ ចន្លោះសម្រាប់មតិយោបល់ act
c_user
fr
m_pixel_ratio
pl
wd
xs
រយៈពេល
3 ខែ
3 ខែ
រយៈពេល
1 ខែ
1 សប្តាហ៍
3 ខែ
Twitter លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ _gid
_ga
_ncuid
_twitter_sess
_utma
_utmc
_utmz
ct0
daa
eu_cn
external_referer
kdt
lang
mbox
tfw_exp
1 ថ្ងៃ
24 ខែ
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
5 ខែ
1 ថ្ងៃ
3 សប្តាហ៍
13 ខែ
1 សប្តាហ៍
13 ខែ
រយៈពេល
1 សប្តាហ៍
2 សប្តាហ៍
Google / Youtube លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ GPS
NID
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
SAPISID
CONSENT
HSID
SSID
APISID
SID
LOGIN_INFO
រយៈពេល
6 ខែ
8 ខែ
រយៈពេល
13 ខែ
Dailymotion ការមើលសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ v1st
dmvk
ts
damd
client_token
clsu
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
1 ឆ្នាំ
1 ឆ្នាំ
6 ម៉ោង
1 ខែ
Vimeo ការមើលសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ vuid
13 ខែ
Vkontakte លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ remixlang
remixlhk
remixsid
1 ឆ្នាំ
1 ឆ្នាំ
13 ខែ
Mail.ru លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម p
13 ខែ
Instagram ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ crsftoken
rur
urlgen
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
រយៈពេល
LinkedIn លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម IN_HASH
lidc
រយៈពេល
1 ថ្ងៃ
Reddit លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ edgebucket
initref
session_tracker
13 ខែ
រយៈពេល
រយៈពេល
Pinterest ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ _pinterest_cm
រយៈពេល
Deezer ការមើលសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ IDE
NID
_utma
_utmb
_utmc
_utmt
_utmz
deezer_test_cookie
dzr_uniq_id
sid
13 ខែ
6 ខែ
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
រយៈពេល
រយៈពេល
5 ខែ
រយៈពេល
6 ខែ
រយៈពេល
Soundcloud ការមើលសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ UID
sc_anonymous_id
13 ខែ
13 ខែ
Disqus ចន្លោះសម្រាប់មតិយោបល់ G_ENABLED_IDPS
NID
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
disqus_unique
__jid
13 ខែ
6 ខែ
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
រយៈពេល
5 ខែ
1 ឆ្នាំ
រយៈពេល
Balatarin លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម ការមើលសារ និងសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ OX_plg
_balat_session_new
geo
_gid
_ga
_gat
NID
ad-id
ad-privacy
coop_session
រយៈពេល
រយៈពេល
រយៈពេល
1 ថ្ងៃ
24 ខែ
រយៈពេល
6 ខែ
6 ខែ
6 ខែ
រយៈពេល
AddThis លក្ខណៈពិសេសនៃការចែកចាយសង្គម _ga
_gid
Bku
Loc
Mus
Na_id
Na_tc
ups
13 ខែ
1 ថ្ងៃ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ

- ឃុកគីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងចំណេះដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់

ឃុកគីទាំងអស់នេះត្រូវបានដាក់ដោយទីភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde និងក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និង/ឬការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ (“ក្រុមហ៊ុនដៃគូ”) ដែលមានវត្តមាននៅលើគេហទំព័រទាំងនោះ។ ឃុកគីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្តល់ជូនដល់អ្នកប្រើប្រាស់នូវការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគោលដៅដែលមានការពាក់ព័ន្ធ និងផ្តល់ជូនដល់ពួកគេនូវបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។ ឃុកគីទាំងអស់នេះអាចឲ្យគេតាមដាន/កំណត់ការឃើញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅលើខ្លឹមសារណាមួយ ដើម្បីកំណត់ទំព័រដែលពួកគេបានប្រឹក្សាយោបល់នៅពេលធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅលើគេហទំព័រ និងដើម្បីធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ពួកគេទៅតាមទម្លាប់នៃការស្វែងរករបស់ពួកគេ។

អ្នកប្រើប្រាស់ មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ជាក់ពីជម្រើសរបស់ពួកគេចំពោះការប្រើប្រាស់ឃុកគីទាំងអស់នេះ ដោយធ្វើការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់ពួកគេ ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដៃគូដោយផ្ទាល់ ដោយចូលទៅតាមតំណភ្ជាប់ដែលមានរៀបរាប់នៅចំណុច 5 ខាងក្រោម។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើង៖ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន គឹមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីកំណត់អត្តសញ្ញាញជាអណាមិក ហើយក្នុងករណីខ្លះ អាចត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយទិន្នន័យគុណវិស័យ។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានចែករំលែកដោយក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ដែលត្រូវបំពេញតាមតម្រូវការសម្រាប់សន្តិសុខ ការប្រមូល ការផ្ទេរ ការរក្សាទុក និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់យើង។

ឧទាហរណ៍៖

ផ្លេសឺគោលបំណងឈ្មោះឃុកគីរយៈកាលប្រើប្រាស់
France Médias Monde / France TV Publicité - Google DFP / YouTube ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន __gads
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
aid
IDE
id
dsid
_drt_
24 ខែ
រយៈពេល
?
13 ខែ
?
14 ថ្ងៃ
?
Teads ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន CMDD
CMID
CMPRO
CMPS
CMRUM3
CMSC
CMST
CMSUM
GLOBALID
adtheorent[cuid]
bt-es-*
tt_bluekai
tt_emetriq
tt_exelate
tt_in_i_*
tt_viewer
yocToken
រយៈពេល
12 ខែ
3 ខែ
3 ខែ
12 ខែ
រយៈពេល
រយៈពេល
12 ខែ
7 ខែ
រយៈពេល
រយៈពេល
1 ថ្ងៃ
1 ថ្ងៃ
1 ថ្ងៃ
12 ខែ
9 ខែ
12 ខែ
Kiwe ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ticvn-*
ti_rfc
ti_lt
ti_utk
ti_stk
1 ថ្ងៃ
1 ថ្ងៃ
4 ខែ
4 ខែ
4 ខែ
Facebook Pixel ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មយីហោផលិតផលនៅលើ Facebook fr
3 ខែ
Captify ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន cpSess
12 ខែ
Digiteka ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន e
UID
prerollindex
STICKY
PHPSESSID
GED_PLAYLIST_ACTIVITY
NID
AFFICHE_W
13 ខែ
13 ខែ
12 ខែ
រយៈពេល
រយៈពេល
រយៈពេល
6 ខែ
3 ខែ
Outbrain ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន obuid
ttd
cdws
apnxs
rcktfl
_*cap_*
3 ខែ
3 ខែ
3 ខែ
3 ខែ
3 ខែ
7 ថ្ងៃ
Taboola ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន trc_cookie_storage
12 ខែ
CrowdyNews ការគ្រប់គ្រង់ស្ថិតិដោយក្រុមហ៊ុន Crowdy News ចំពោះការបង្ហាញនៃកូនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងការកែតម្រូវទៅតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគេហទំព័រនេះ OX_plg
TS*
__cfduid
azk
រយៈពេល
រយៈពេល
12 ខែ
12 ខែ
Quantcast ការគ្រប់គ្រង់ស្ថិតិដោយក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ចំពោះការចូលទៅមើលសារព័ត៌មានផ្សេងៗ និងការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគេហទំព័រនេះ __qca
mc
d
13 ខែ
13 ខែ
3 ខែ
Zoontera ការកែតម្រូវតាមបទពិសោធន៍នៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ZTCRSVID
_IL
rstg
x1daid
x1guid
x1ha
x1site
13 ខែ
រយៈពេល
7 ថ្ងៃ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ
13 ខែ

3. បច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកចល័ត

ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde និងក្រុមហ៊ុនដៃគូជាភាគីទីបីរបស់ខ្លួន អាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នានឹងឃុកគី ដូចជា LocalStorage ឬ local databases នៅក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទដៃ និងថែមប្លីតដើម្បីរក្សាទុកព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

4. ការទទួលយក និងការបដិសេធឃុកគី និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត

នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ អ្នកប្រើប្រាស់អាចសម្រេចចិត្តក្នុងការដកឃុកគីទាំងអស់នេះចេញបាន។ កម្មវិធីរុករកអាចត្រូវបានគេគណនាដើម្បីផ្តល់សញ្ញាដល់ការបង្កើតឃុកគីថ្មី ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវបដិសេធឬយ៉ាងណា។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលយក ឬបដិសេធឃុកគីបានដោយឈរមូលដ្ឋានដាច់ដោយឡែក ឬជាប្រព័ន្ធ។

អ្នកប្រើប្រាស់អាចបញ្ជាក់ពីជម្រើសរបស់ពួកគេ ធ្វើការគ្រប់គ្រង បិទដំណើរការ ឬបើកដំណើរការឃុកគីដោយផ្ទាល់ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់នៅលើកម្មវិធីរុករក ឬ OS តាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

អ្នកក៏អាចកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នកបានផងដែរ ដើម្បីឲ្យវាអាចផ្ញើកូដមួយដែលបង្ហាញគេហទំព័រដែលអ្នកពុំចង់ឲ្យមានគេ “តាមដាន” (ជម្រើស “ហាមតាមដាន”) តាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

អ្នកអាចបដិសេធមិនប្រើប្រាស់ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងបាន រួមមាន៖

បញ្ជីនៃក្រុមហ៊ុនដៃគូទាំងនេះទំនងជាមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមពេលវេលា។ ហេតុនេះហើយ យើងសូមស្នើឲ្យអ្នកចូលមើលទំព័រនេះម្តងទៀតនៅពេលវេលាណាមួយដើម្បីស្វែងយល់អំពីការវិវឌ្ឍទាំងអស់នេះ។

ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនឲ្យគេដាក់ឃុកគីនៅលើម៉ាស៊ីនរបស់អ្នក អ្នកនឹងពុំអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រទាំងនោះទៀតទេ ដូចជា៖

  • ការលុបចោលឃុកគីសង្គម៖ អ្នកនឹងពុំអាចប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសនៃការចែករំលែកសង្គម (like, share, comment, ។ល។) (ប៊ូតុង និង/ឬ ម៉ូឌុល);
  • ការលុបចោលឃុកគីផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ ពាណិជ្ជកម្មដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រ នឹងពុំគិតពីចំណាប់អារម្មណ៍ ឬចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនោះទេ ហើយនឹងពុំសូវមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកនោះទេ ប៉ុន្តែការលុបចោលនឹងពុំបណ្តាលឲ្យមានបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឡើយ។

ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប៉ះពាល់ណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការខូចដែលកើតមានលើគេហទំព័រ និង/ឬសេវានានាដែលបណ្តាលមកពីការបដិសេធ ឬការលុបចោលឃុកគីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលតម្រូវសម្រាប់ឲ្យគេហទំព័រទាំងនោះដំណើរការ។

5. ការផ្ទេរទិន្នន័យនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប

ក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងមួយចំនួនមានទីតាំងនៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប។ ហេតុនេះ ទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន អាចត្រូវបានគេផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសនានានៅក្រៅសហភាពអឺរ៉ុប ដែលមានច្បាប់ស្តីពីការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនខុសគ្នាពីច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុប។

ក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde អនុវត្តមធ្យោបាយមួយចំនួនដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងព័ត៌មានសម្ងាត់នៃទិន្នន័យទាំងនោះ និងដើម្បីធានាថា ការផ្ទេរនោះ បំពេញតាមក្របខណ្ឌច្បាប់៖ ការផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសមួយ ដែលធានាបាននូវកម្រិតនៃការការពារគ្រប់គ្រាន់ ហត្ថលេខាលើបទប្បញ្ញត្តិកិច្ចសន្យាដែលចេញដោយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប ឬបទប្បញ្ញតិឬមធ្យោបាយកិច្ចសន្យាផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតនៃការការពារគ្រប់គ្រាន់។

សូមកត់សម្គាល់ផងដែរថា យើងតម្រូវយ៉ាងដាច់ខាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើង ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតែក្នុងករណីដើម្បីគ្រប់គ្រង ឬផ្តល់សេវាដែលបានស្នើសុំតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងក៏ស្នើសុំផងដែរដល់ដៃគូទាំងអស់នេះឲ្យបំពេញការងារស្របតាមច្បាប់ជាធរមានជានិច្ចចំពោះការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះការរក្សាការសម្ងាត់នៃទិន្នន័យទាំងអស់នោះ។

6. ព័ត៌មានសំខាន់

សូមអានផងដែរនូវ  គោលនយោបាយស្តីពីការការពារព័ត៌មានឯកជន  នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន France Médias Monde ដែលចែងថា វិធាននានាដែលត្រូវអនុវត្តតាមក្នុងការវិភាគទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអាចត្រូវបានគេប្រមូលយក។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ និងតំណភ្ជាប់នានាដើម្បីជួយអ្នកឲ្យយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីឃុកគី ការប្រើប្រាស់ឃុកគី និងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនានារបស់អ្នកនៅអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖

បន្ថែមលើនេះ CNIL ផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍ជារូបភាពដើម្បីវាស់ស្ទង់ផលប៉ះពាល់នៃឃុកគី និងឧបករណ៍តាមដានមួយចំនួនទៀតនៅពេលកំពុងធ្វើការស្វែងរក៖

ជាចុងក្រោយ YourOnlineChoices អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានការយល់ដឹងបានកាន់តែប្រសើរថែមទៀតអំពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាលក្ខណៈឥរិយាបថ៖